Tính năng đặc Sắc

Tế Đàn

Tế Đàn trong Thiên Tướng Hùng Sư là một tính năng thú vị cung cấp cho người chơi số lần Tăng Binh cần thiết cho một trận chiến.

Xây Dựng Nhà Lao

  • Chủ tướng cần đạt Cấp 91 và có 20.000 Ngân Phiếu

Công Dụng

  • Có thể dùng gỗ đổi số lần tăng lính, cấp càng cao số lần tăng binh nhận được mỗi ngày càng nhiều.
Cấp Tế ĐànCông Dụng
Lv1Tốn Gỗ có thể nghiên cứu tăng lính miễn phí
Lv2Giảm tiêu hao nghiên cứu số lần tăng lính miễn phí
Lv3Số lần tăng lính miễn phí tối đa lên đến 60 lần
Lv4Tự động nghiên cứu và nhận số lần tăng lính
Lv5Tăng tỉ lệ bạo kích nghiên cứu tăng lính miễn phí

Tế ĐànCông Dụng
Đạo SĩMỗi ngày nghiên cứu miễn phí tăng lính: 3 lần
Pháp SưMỗi ngày nghiên cứu miễn phí tăng lính: 4 lần
Tế TưMỗi ngày nghiên cứu miễn phí tăng lính: 6 lần
Tăng LữMỗi ngày nghiên cứu miễn phí tăng lính: 8 lần
Giáo ChủMỗi ngày nghiên cứu miễn phí tăng lính: 10 lần
Top