Tính Năng Cơ Bản

Trang Bị Võ Tướng

Mỗi võ tướng trong Thiên Tướng Hùng Sư đều có thể đeo các loại trang bị, những trang bị này tăng các chỉ số tấn công, phòng thủ, binh lực của các võ tướng.

Kỹ Năng Trang Bị

  • Phân loại phẩm chất: Trang bị được chia làm 6 loại: Vũ Khí, Giáp, Binh Phù, Thú Cưỡi, Binh Thư, Cờ Trang bị gồm có 6 phẩm chất là: Trắng, Lục, Lam, Đỏ, Tím, Cam.
  • Kỹ Năng Trang Bị Trang bị Đỏ tối đa có thể có 1 kỹ năng, Tím tối đa 2 kỹ năng, Cam tối đa 3 kỹ năng.

  • Từ trang bị phẩm Tím còn có thể xuất hiện Tuyệt Kỹ khi có kỹ năng cùng cấp cùng thuộc tính.

Bộ Trang Bị

  • Khi các chủ tướng đã sở hữu Tuyệt Kỹ từ trang bị, có thể ghép 6 món trang bị bao gồm: Vũ Khí, Giáp, Binh Phù, Thú Cưỡi, Binh Thư, Cờ Trang có Tuyệt Kỹ yêu cầu của Bộ để ghép

  • Sau khi ghép võ tướng mang Bộ Thần Trang này sẽ nhận đầy đủ tất cả thuộc tính của Bộ

Thần Trang

    • Khi đã sở hữu 2 Bộ đúng yêu cầu, có thể ghép lại thành Thần Trang, Thần Trang sở hữu thuộc tính mạnh hơn rất nhiều so với bộ, kèm theo các đặc tính đặc biệt của Thần Trang

Top